S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

 

PARTNERIObchodné podmienky

V snahe zabezpečiť naším zákazníkom najvyššiu kvalitu služieb sme celý proces nakupovania čo najviac zjednodušili. Tento obchod sa riadi podľa zákona č.108/2000 Z.z. a zákona č.118/2006 Z.z. o zásielkovom predaji.

Právne aspekty

Všetky naše výrobky boli vyrobené a schválené v súlade s § 20 ods. 3 písmena k),§ 27 ods. 2 pismena c) zákon č. 272/1994 Z.z. a v súlade s § 22 ods. 4 siedmej hlavy druhej časti Potravinového kódexu SR. Tento internetový obchod podlieha právu Slovenskej republiky. Ďalší predajcovia sú povinní informovať sa o príslušných predpisoch a normách krajiny ich pôsobenia . Nenesiem žiadnu zodpovednosť za rozpory vzniknuté nesúladom legislatívy príslušnej krajiny, noriem a predpisov platných v Slovenskej republike. Vyhradzujeme si všetky práva na informácie, ktoré sú uvedené na našej webovej stránke. Kopírovanie bez nášho písomného súladu nie je dovolené. V prípade nášho súhlasu s ďalším použitím a kopírovaním webovej stránky nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť z toho vyplývajúcu. Vyhradzujeme si právo na akékoľvek zmeny súvisiace z obsahom stránky. Údaje na stránke sú informatívne a môžu sa líšiť od informácií uvedených na etiketách výrobkov.

 

Obchodné podmienky pre prevádzku e-shopu, internetového obchodu http://www.zelene-zdravie.sk/ (ďalej len „Obchodné podmienky“)
1. Dodávateľ:

Ing. Jana Jurášeková Vajana
Krivánska 15
Banská Bystrica 97411rZapísaný v živ. registy obv úradu v Banskej Bystrici č. 601-4735Orgán dozoru: SOI Slovenská obchodná inšpekcia Dolná ul 46. Banská Bxstrica 97411
IČO 3200443, DIČ: 1020551939 nie sme plátcami DPH
tel: 00421 48 4141791


2. Zákazník – kupujúci je fyzická alebo právnická osoba (ďalej len „zákazník“). Zákazník môže nakupovať na www.zelene-zdravie.sk Nákup je možný len po registrácii a vyplnení kontaktného formulára. Polia označené hviezdičkou sú povinné.

3. Zásady a princípy obchodných vzťahov - Práva zákazníka vo vzťahu k dodávateľovi vyplývajú zo „ Zákona o ochrane spotrebiteľa č.250/2007 z.z., v znení neskorších predpisov”. Všetky ustanovenia tu uvedené sú platné, pokiaľ nie je písomnou zmluvnou formou medzi dodávateľom a zákazníkom uvedené inak.

4. Predmet obchodovania je tovar uvedený na internetových stránkach www.zelene-zdravie.sk. Predmetom obchodovania sú potraviny, nápoje a výživové doplnky.

5. Elektronická objednávka - zmluvný vzťah medzi dodávateľom a zákazníkom vzniká prijatím elektronickej objednávky tovaru od zákazníka v internetovom obchode www.zelene-zdravie.sk. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.zelene-zdravie.sk sú považované za záväzné. Podaním objednávky zákazník potvrdzuje, že je oboznámený s Obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Zákazník je povinný v elektronickej objednávke uvádzať presné a pravdivé informácie. Dodávateľ môže objednávku zrušiť v prípade, ak zákazník uviedol o sebe neúplné alebo nepravdivé údaje v objednávkovom formulári alebo pri registrácii. Zákazník potvrdením objednávky vyhlasuje, že dosiahol vek minimálne 18 rokov, pričom môže dodávateľ pri doručení predmetu kúpy požadovať preukázanie sa zákazníka identifikačným preukazom dokazujúcim dosiahnutie požadovaného veku. Predmet kúpy prechádza do vlastníctva zákazníka až po zaplatení kúpnej ceny. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke a ktorá slúži zároveň aj ako záručný list. Zrušenie elektronickej objednávky zákazníkom je možné viď. bod č. 12 Obchodných podmienok.

6. Cena – ceny sú uvedené v eurách (€). Zákazník je povinný oboznámiť sa pred nákupom s ponukou a aktuálnymi predajnými cenami tovarov, ktoré sú uvedené na internetových stránkach www.zelene-zdravie.sk. Uvádzané ceny sú pre zákazníka konečné a platné k okamihu uzatvorenia objednávky. Dodávateľ si vyhradzuje právo aktualizovať predajné ceny bez povinnosti vopred o týchto zmenách informovať zákazníka. V prípade už potvrdenej objednávky, dodávateľ nemá právo meniť cenu objednaného tovaru. Dodávateľ nie je platcom DPH. Dodávateľ si k celkovej cene tovaru účtuje sumu spojenú s doručením tovaru podľa druhu doručenia vybratého zákazníkom. Dodávateľ si môže účtovať extra manipulačný poplatok podľa hmotnosti doručovaného tovaru, a to v súlade s čl.10. Obchodných podmienok.

7. Objednávka - Objednávky sa uskutočňujú na internetových stránkach www.zelene-zdravie.sk . Tovar je možné objednať len v merných jednotkách uvedených na týchto stránkach. V prípade nejasností ohľadom objednávky dodávateľ kontaktuje zákazníka telefonicky prípadne e-mailom. Ak objednaný tovar bude vypredaný a dodávateľ nebude schopný objednávku uspokojiť v určenom čase, bude o tejto skutočnosti zákazník telefonicky alebo e-mailom informovaný.

8. Doručovacie podmienky – tovar k zákazníkovi bude doručený výhradne len v rámci SR, a to dobierkou, kuriérom alebo poštou, podľa výberu zákazníka. Dodávateľ nezodpovedá za nedoručenie tovaru, ak zákazník uviedol nesprávnu adresu dodania, telefónne číslo alebo sa v čase plánovaného dodania predmetu kúpy nezdržiaval na uvedenej adrese dodania. V tomto prípade je zákazník povinný uhradiť prípadné náklady dodávateľa spojené s opätovným doručením, pokiaľ také na strane dodávateľa vzniknú. V prípade, že si objednaný tovar zákazník neprevezme a ani na toto dopredu neupozorní dodávateľa podľa podmienok uvedených v bode č. 12 Obchodných podmienok, vyhradzuje si dodávateľ právo fakturovať zmluvnú pokutu, a to vo výške 20 €.

9. Termín odovzdania expedovaného tovaru dopravcovi – dodávateľ odovzdá tovar určený na doručenie prepravcovi najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia objednávky od zákazníka. Dodávateľ nezodpovedá za oneskorené dodanie spôsobené prepravcom.

10. Poplatok za doručenie - Cena za doručenie dobierky zahŕňa všetky náklady súvisiace so zabalením, vyexpedovaním a doručením tovaru s hmotnosťou do 3 kg formou dobierky na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke.

Poplatok za doručenie (bez DPH) je stanovená podľa výšky sumy nákupu v košíkudo 30 € od 30  do 50 €

od 50 do 75

od 75 do 100 od 100 €
Pošta 4,00 € + zľava 3%
3,00 € + zľava 6 %
0,00 € + zľava 9%
0,00 + zľava 12% 0,00 + zľava 15%
Kurier 7,00 € + zľava 3%
5,00 € + zľava 6 %
3,00 + zľava 9% 3,00 + zľava 12% 3,00 + zľava 15%

 

Uvedený poplatok sa zobrazuje v objednávkovom formulári pod názvom “poštovné a balné”.

Dodávateľ si vyhradzuje právo účtovať extra manipulačný poplatok 1 € v prípade, ak hmotnosť doručovaného tovaru presahuje hranicu 10 kg a 2 € v prípade, ak hmotnosť objednávky presahuje hranicu 15 kg.
Manipulačný poplatok nie je uvedený v objednávkovom formulári pod položkou “poplatok za doručenie” a môže byť uplatňovaný podľa rozhodnutia dodávateľa, avšak len v prípadoch horeuvedeného reálneho prekročenia hmotnosti doručovaného tovaru, a to bez ohľadu na výšku sumy nákupu.

11. Možnosti platby:
11.1 dobierkou vyplatenou prepravcovi – táto možnosť je k dispozícií pre doručenie tovaru poštou a kuriérom. Ako doklad o zaplatení slúži potvrdenie vystavené prepravcom o zaplatení a prevzatí dobierky s uvedením č. faktúry za dodaný tovar, ktorá je priložená k doručovanému tovaru.
11.2 platbou vopred naúčet predávajúceho 11.3 platba kartou pomocou PayPal


12. Storno objednávky - odoslaním objednávky zákazník záväzne potvrdzuje, že si na dohodnutom mieste a v dohodnutom termíne odoberie tovar. Objednávku je možné zrušiť bez udania dôvodu a bez poplatku na konte zákazníka po prihlásení na svoje konto v sekcii predchádzajúce objednávky a to do 8:00 nasledujúceho dňa odo dňa poslania objednávky.

13. Poškodený balík – postup pri zistení
13.1 Zákazník je povinný vykonať bežnú kontrolu stavu balíka za prítomnosti pracovnníka pošta alebo kuriéra, a to ešte pred samotným prevzatím balíka a prebrať len balík, ktorý je zjavne v poriadku.
13.2 V prípade zistenia evidentného poškodenia doručovaného balíka je zákazník povinný za prítomnosti kuriéra skontrolovať obsah zásielky a :
13.2.1 Zákazník preberie len balík, ktorý obsahuje dodací list-faktúru a ktorého obsah je v 100% poriadku, t.j. obsahuje všetok tovar uvedený na dodacom liste-faktúre a zároveň každý originálny obal doručovaného tovaru je v 100% stave.
13.2.2. V prípade zisteného poškodenia doručovaného povrchu je zákazník povinný odmietnúť prevzatie balíka a spísať s kuriérom zápis o poškodení doručovanej zásielky (tlačivá má k dispozícií kuriér). Takúto skutočnosť je zákazník povinný obratom mailom nahlásiť dodávateľovi, a to najneskôr do 24 hodín od spísania zápisu o poškodení s kuriérom. Dodávateľovi poslané písomné nahlásenie zákazníka o poškodení doručovanej zásielky, spolu so zápisom o zistení poškodenia, spísanom medzi zákazníkom a kuriérom pri preberaní tovaru, je podkladom pre zahájenie reklamačného konania zo strany dodávateľa voči kuriérovi.
13.3 Pri dodržaní postupu podľa bodu 13.2. Obchodných podmienok dodávateľ obratom dohodne so zákazníkom náhradný termín doručenia objednaného tovaru.

14. Reklamácia – pri reklamácii prijatého tovaru zákazník postupuje takto:
1) informuje dodávateľa o reklamácii e-mailom za použitia reklamačného listu), a to najneskôr do 3 dní od prijatia zásielky
2) tovar zašle ako doporučený balík (nie na dobierku!) na fakturačnú adresu dodávateľa. Na doručenie vybavuje takého prepravcu, ktorý je schopný zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu tovaru prepravou.
3) do zásielky vloží vyplnený reklamačný list, kde uvedie dôvod reklamácie, adresu a dátum prijatia tovaru
4) priloží k zásielke kópiu dokladu o zaplatení reklamovaného tovaru.

Zákazník je povinný predložiť reklamovanú vec, vrátane jej príslušenstva. Záruka sa vzťahuje len na chyby tovaru/výrobku, ktorých vznik nespôsobil zákazník po jeho prevzatí. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním, nesprávnou manipuláciou a skladovaním. Nie je možné vrátiť tovar/výrobok alebo ho vymeniť po uplynutí jeho doby spotreby. Záručná doba tovaru/výrobku je totožná s minimálnou dobou trvanlivosti/spotreby. Oznam o prijatí a spracovaní reklamácie bude zákazníkovi oznámený e-mailom prípadne telefonicky najneskôr do 3 dní od prijatia reklamácie. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. Reklamačná doba začína plynúť dňom, kedy dodávateľ zásielku s reklamáciou prevzal a končí dňom, kedy dodávateľ zásielku s vyreklamovaným tovarom odoslal (rozhoduje pečiatka podacej pošty alebo doklad s dátumom prevzatia od kuriéra). V prípade zistenia chyby oprávňujúcej k reklamácii bude podľa požiadavky zákazníka tovar/výrobok vymenený kus za kus, alebo vymenený za iný tovar v hodnote rovnakej sumy, alebo bude zákazníkovi vrátená pôvodne fakturovaná peňažná čiastka rovnajúca sa cene reklamovaného tovaru/výrobku. V prípade požiadavky na výmenu tovaru hradí cenu za doručenie zásielky s vymieňaným tovarom dodávateľ. Pri požiadavke na vrátenie peňazí za reklamovanú vec dodávateľ vracia len cenu za tovar/výrobok. Dodávateľ cenu za doručenie a poplatky spojené s doručením reklamovaného tovaru zákazníkovi nevracia. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený zákazníkovi s príslušným stanoviskom a to bez nároku na vrátenie peňazi. Reklamácia tovaru bude vybavená v zmysle zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

15. Vrátenie tovaru - V zmysle § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (Zákon č. 108/2000 Z. z.) má zákazník právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru, a to v prípade, ak dodávateľ včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona 108/2000 Z.z. Ak dodávateľ splnil informačné povinnosti podľa § 10 dodatočne, zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa, keď dodávateľ dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Ak dodávateľ nesplní informačné povinnosti podľa § 10 ani dodatočne, zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je dôležité v uvedenej lehote vrátiť nepoškodený tovar za dodržania nasledovných podmienok: Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, dodávateľa a zákazníka a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom na doručovaciu adresu dodávateľa uvedenú v bode č.1 Obchodných podmienok, a to na náklady zákazníka. V písomnom odstúpení zákazník uvedie aj číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí prípadne adresu na doručenie vrátených peňazí poštovou poukážkou. Aby zákazník mohol odstúpiť od zmluvy je nutné dodržať nasledovné podmienky:
- tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
- tovar nesmie byť použitý
- tovar musí byť nepoškodený
- tovar musí byť kompletný
- tovar je zaslaný s písomným oznámením odstúpenia od zmluvy
Doporučenie: Zákazník tovar pošle poistený na adresu dodávateľa, nakoľko dodávateľ neručí za jeho prípadnú stratu, či poškodenie na ceste k dodávateľovi. Tovar zaslaný na dobierku nebude dodávateľom prebraný a teda bude automaticky vrátený zákazníkovi. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru dodávateľ vráti zákazníkovi peniaze za tovar a to bez nákladov za doručenie tovaru. Peniaze vráti dodávateľ zákazníkovi prevodom na jeho účet resp. poštovou poukážkou na adresu uvedenú zákazníkom v písomnom odstúpení od zmluvy a to najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa fyzického doručenia vráteného tovaru dodávateľovi.

16. Registrácia a ochrana osobných údajov - Internetový obchod http://levia.inshop.sk/, http://leviashop.sk/ si vyhradzuje právo na zrušenie registrácie zákazníka, ak zákazník porušuje pravidlá stanovené v Obchodných podmienkach. Zákazník má právo na zrušenie registrácie na vlastnú žiadosť. Zrušenie registrácie vykoná dodávateľ a to po obdržaní žiadosti od zákazníka vo forme emailu. Internetový obchod http://levia.inshop.sk/ dodržuje pravidlá o ochrane osobných údajov. Zaväzuje sa, že tieto údaje a tak isto údaje o nákupoch zákazníka použije len pre zabezpečenie služieb obchodu v nevyhnutnom rozsahu a neposkytne ich bez vedomia zákazníka tretej osobe. Dodávateľ postupuje v zmysle zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

17. Záverečné ustanovenia - Zákazník svojou elektronickou objednávkou potvrdzuje, že je oboznámený s Obchodnými podmienkami internetového obchodu dodávateľa http://www.zelene-zdravie.sk a súhlasí s nimi. Zákazník sa zaväzuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Dodávateľ sa zaväzuje postupovať v súlade so stanovenými Obchodnými podmienkami a Obchodným zákonníkom. Dodávateľ si vyhradzuje právo obchodné podmienky zmeniť kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov, a to bez súhlasu zákazníka. Obchodné podmienky dodávateľa sú záväzné odo dňa ich platnosti uvedenom v bode č. 18 Obchodných podmienok.

18. Platnosť obchodných podmienok - Uvedené Obchodné podmienky sú v platnosti od 1.1.2013.

Napíšte nám na e-mail: info@zelene-zdravie.sk

 

MDU0MzdmY